មមី

មមី - horse
01/01 đến 31/12

លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែ

បើជាមនុស្សប្រុសទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះ ជាឆ្នាំដែលជោគលាភមុខជានឹងមានមកដល់លោកអ្នក ហើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីនឹងបានសម្រេចជាដរាប មិត្តភក្តិ ឬនាយចៅហ្វាយនាយជាធំប្រឹងទំនុកបម្រុង ដល់អ្នកតែជារឿងដែលអ្នកត្រូវប្រិតប្រៀបខ្លួនជានិច្ច កុំបេះបួយនាំរឿងពីឯនេះទៅនិន្ទាឲ្យអ្នកឯនោះឮឬដឹង បើអ្នកបានតមប្រាដកក្នុងហេតុភេទបែបនេះ បានឈ្មោះថា ខ្លួនអ្នកបានដោះស្រាយពីការបែកបាក់រវាងមេត្រីភាព។

បើជាមនុស្សស្រីទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលការរៀបមង្គលការរបស់អ្នក នឹងបានផសម្រេចបំណងយ៉ាងពិតប្រាកដប្រកប ទៅដោយសេចក្តីសុខ ប៉ុន្តែអ្នកនៅមានទំនាស់នឹងមេបា របស់អ្នកបន្តិចបន្តួច រួចពីហេតុការណ៍បែបនេះទៅ នឹងបានល្អប្រសើរឡើងវិញ បើអ្នកធ្វើការងារកាន់មុខតំណែងមានមុនាទីទទួលខុសត្រូវ អ្នកត្រូវបានឡើងតំណែងនាទីបន្ថែមជាមិនខាន ការដែលអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតនោះ គឺចោរកម្ម និងអគ្គិភ័យបំផ្លាញ បើសិនជាមានជំងឺច្រើនតែផ្តាសាយ។