វក

វក - Monkey
01/01 đến 31/12

លោកអ្នកកើតឆ្នាំមមី

បើជាមនុស្សប្រុសទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលអ្នកនឹងមានគ្រោះអាសន្នអាក្រក់ណាស់ ដួងជតាត្រូវខាតបង់ ត្រូវមានធុរៈជំងឺឈឺថ្កាត់មិនខានឡើយ បើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីត្រូវពិចារណា គិតមុខគិតក្រោយឲ្យល្អិតល្អន់មែនទែន បើកាលណាភ្លាត់អ្នកមុខ ជាត្រូវរងអំពើសង្កត់សង្កិនយ៉ាងគួរឲ្យធរមានចិត្ត។ ចូរកុំគប្បីបញ្ចេញឈ្មោះបោះសម្លេងជា តួកកំប្លែងលេងជាមួយគេញយពេក ចូរខំបំពេញខ្លួនឲ្យគេឃើញថា យើងជាមនុស្សមានរបៀប និងសុភាពរៀបរយ ចូរធ្វើសេចក្តីល្អតបតជាមួយសត្រូវទើបគ្រោះរបស់អ្នក នឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយទៅបានខ្លះ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានមិត្តជិតស្និទ្ធ ជួយឈឺឆ្អាលយ៉ាងពេញទំហឹង ហើយពេលក្រោយមានគេជួយឲ្យបានទ្រព្យនឹងបានស្តុកស្តម្ភ។

បើជាមនុស្សស្រីទំនាយថា៖ ក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលអ្នកនឹងមានគ្រោះអាសន្នអាក្រក់ណាស់ ដួងជតាត្រូវខាតត្រូវមានធុរៈ ជំងឺឈឺថ្កាត់មិនខានឡើយ បើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីត្រូវពិចារណាគិតមុខគិតក្រោយឲ្យល្អន់មែនទែន បើកាលណាភ្លាត់ អ្នកមុខជាត្រូវរងអំពើសង្កត់សង្កិនយ៉ាងគួរឲ្យធរមាន ចូរកុំគប្បីបញ្ចេញឈ្មោះបោះសម្លេងជាតួកកំប្លែងលេងជាមួយគញយពេក ចូរខំបំពេញឲ្យគេឃើញថា យើងជាមនុស្សមានរបៀប និងសុភាពរៀបរយចូរធ្វើសេចក្តីល្អតបតជាមួយសត្រូវ

ទើបគ្រោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវបន្តបន្ថយទៅបាន ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានមិត្តជិតស្និទជួយឈឺឆ្អាល យ៉ាងពេញទំហឹងហើយពេលក្រោយមានគេជួយឲ្យបានទ្រព្យនឹងបានស្តុកស្ត។